Savez srpskog folklora ima bankovni (poštanski račun – konto) kod Postfinance (Poštanska štedionica).

Podaci o računu:

Primalac: Serbischer Folkloreverband Schweiz
8000 Zürich
SCHWEIZ

BIC (Swift code) der Bank: POFICHBEXXX

Konto: Swiss Post – Postfinance
Nordring 8
CH – 3030 Bern

KONTO Br. 60-278607-0

IBAN Br. CH33 0900 0000 6027 8607 0

ČLAN 1 – NAZIV
Savez srpskog folklora Švajcarske (u daljem tekstu SSFŠ) je udruženje srpskih kulturno umetničkih društava u Švajcarskoj, u smislu člana 60ff Švajcarskog gradjanskog zakona.

ČLAN 2 – CILJEVI I ZADACI

SSFŠ povezuje, razvija, unapredjuje i koordinira rad srpskih kulturno umetničkih društava u Švajcarskoj u cilju negovanja srpske kulture i tradicije kroz organizovanje festivala, seminara, takmičenja i raznih drugih priredbi. Savez koordinira i poštuje termine društava članova ukoliko su ista dostavila svoj program rada za sledeću godinu.
Savez tesno saradjuje sa Savezom amatera Srbije, nabavlja stručnu literaturu i dovodi iz zemlje matice stručne saradnike za seminare i obezbedjuje stručni žiri za takmičenja.
On razvija i unapredjuje prijateljske odnose i saradnju sa Švajcrskim gradjanima, švajcarskim vlastima i drugim organizacijama sličnog karaktera u Švajcarskoj i van nje.

ČLAN 3 – POLITIČKA OPREDELJENOST

SSFŠ je politički neutralan.

ČLAN 4 – ZASTUPANJE INTERESA ČLANOVA

SSFŠ štiti prava i interese svojih članova prema drugim pravnim subjektima prilikom organizovanja različitih manifestacija u Švajcarskoj i nastupa u inostranstvu na različitim manifestacijama i takmičenjima.

ČLAN 5 – ČLANOVI

Članovi SSFŠ mogu da budu klubovi, udruženja i druge organizacije koje se bave kulturno umetničkim radom i čije se aktivnosti ne kose sa pozitivnim zakonskim odredbama švajcarskog zakonodavstva i koji svojim aktivnostima doprinose ugledu SSFŠ.

ČLAN 6 – PRIJEM U ČLANSTVO

O prijemu u članstvo odlučuju članovi saveza na jednom od svojih sastanaka. Društvo koje želi prijem u članstvo podnosi pismeni zahtev UO saveza. Odgovorna osoba iz UO je zaduzena da poseti dotično društvo kako bi se uverila u njihov rad. Isto tako je dotično društvo obavezno da dostavi UO SSFŠ njihov statut. Član UO koji je posetio društvo treba da napiše izveštaj o njihovom radu kako bi taj isti dao na glasanje na jednom od sastanaka saveza.U koliko se društvo primi u članstvo, obavezno je da poštuje aktuelni statut saveza po kojem će se društvo upravljati za vreme trajanja članstva u savezu.

ČLAN 7 – OBAVEZE ČLANOVA PREMA SSFŠ

a) Delegiranje predstavnika za upravni odbor SSFŠ
b) Obavezan dolazak najmanje jednog člana upravnog odbora na sastanak saveza
c) Plaćanje godišnje članarine u iznosu koji to savez odredi i to najkasnije do kraja Januara tekuće godine.

ČLAN 8 – PRESTANAK ČLANSTVA

Prestanak članstva može da bude:

a) Dobrovoljan na osnovu pismenog zahteva upućenog upravnom odboru
b) Isključenjem zbog kršenja statutarnih odredbi
c) U slučaju nemogućnosti poštovanja iz bilo kojih razloga bilo koje obaveze iz člana 7, društvo obavezno podnosi pismeno obaveštenje o prestanku ili zamrzavanju članstva u savezu.
d) U koliko neko društvo ne dodje na dva uzastopna sastanka, upravni odbor preduzima mere koje budu donešene na sledećem sastanku.

Isključenje sledi na predlog upravnog odbora i potvrdjuje se na sledećoj godišnjoj skupštini SSFŠ.

ČLAN 9 – FINANSIRANJE SSFŠ

SSFŠ se finansira od članarine svojih članova, od prihoda sa manifestacija koje sam organizuje, od ulaznica na švajcarskoj smotri i dobrovoljnih priloga pojedinaca ili organizacija.

ČLAN 10 – ORGANI SSFŠ

a) Skupština SSFŠ
b) Upravni odbor SSFŠ
c) Nadzorni odbor SSFŠ
d) Odbor resora SSFŠ

ČLAN 11 – SKUPŠTINA

Skupština SSFŠ je najviši organ.
Skupština se sastoji od po tri predstavnika svakog KUD-a, člana SSFŠ.
Svako od tih članova može da udje u UO ili NO.
Po društvu je dozvoljen jedan glas.
U UO ili u NO može biti samo jedan član po društvu.
Član UO ili NO mora biti aktivan ili pasivan član jednog KUD-a.
Ukoliko član UO/NO nije više član jednog KUD-a mora u roku od 7 dana da istupi iz UO ili NO.
Član UO nema pravo glasa na sastancima saveza.
Redovna godišnja skupština se saziva jednom godišnje a najkasnije do kraja oktobra meseca.

ČLAN 12 – VANDREDNA SKUPŠTINA

Vandredna skupština se saziva odlukom upravnog odbora. Ona takodje može da se sazove na zahtev 1/5 članova skupštine.

ČLAN 13 – SAZIVANJE SKUPŠTINE

Odluku o sazivanju skupštine, redovne ili vandredne, donosi upravni odbor a saziva je predsednik ili sekretar u njegovom odsustvu. Skupština se saziva pismeno najmanje 15 dana unapred.

ČLAN 14 – ODRŽAVANJE SKUPŠTINE

Skupština se može održati ako je prisutno 2/3 članova SSFŠ. Ako na prvom sazivu nebude dve trećine nova skupština se održava sa brojem prisutnih članova saveza.

ČLAN 15 – DONOŠENJE ODLUKA

Odluke se donose prostom većinom glasova prisutnih društava, javnim glasanjem.

ČLAN 16 – ZADACI SKUPŠTINE

a) Usvajanje izveštaja sa predhodne skupštine
b) Izveštaj upravnog odbora za period od zadnje skupštine
c) Izmene i dopune statuta su pravosnažne ako ih prihvati većina prisutnih članova
d) Usvajanje godišnjeg budžeta i članarine
e) Bira i razrešava članove upravnog-, nadzornog odbora, odbora resora i verifikuje izbor predsednika.

ČLAN 17 – UPRAVNI ODBOR

Uprvni odbor sačinjavaju najmanje 7 članova:

• Predsednik
• Podpredsednik
• Sekretar
• Zamenik sekretara
• Blagajnik
• Zamenik blagajnika
• Predstavnik SSFŠ u Savet Evropske Smotre

ČLAN 18 – ODBOR RESORA

Odbor sledećih resora sačinjavaju:

• 1 do 2 člana resor „operativa“
• 1 do 2 člana resor „kulturna razmena“
• 1 do 2 člana resor „umetnički napredak“

ČLAN 19 – MANDAT ČLANOVA UPRAVNOG-, NADZORNOG ODBORA I ODBORA RESORA

Mandat članovima upravnog-, nadzornog odbora i odbora resora traje dve godine uz mogućnost reizbornosti.

ČLAN 20 – PUNOVAŽNOST ODLUKA UPRAVNOG ODBORA

U pogledu formalnih uslova za održavanje sastanaka upravnog odbora sa članovima SSFŠ i punovažnost odluka važe uslovi iz člana 14 i 15 ovog statuta.

ČLAN 21 – NADLEŽNOST UPRAVNOG ODBORA

a) Rukovodi SSFŠ i obavlja sve poslove iz delokruga rada SSFŠ izmedju dve skupštine.
b) U slučaju potrebe saziva vandrednu skupštinu SSFŠ.
c) Odlučuje i vodi dokumentaciju o finansijskom i materijalnom poslovanju SSFŠ.
d) Bira predsednika i deli ostale funkcije

ČLAN 22 – NADLEŽNOSTI PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

a) Saziva i vodi sastanke upravnog odbora SSFŠ.
b) Vodi sastanke upravnog odbora sa članovima SSFŠ.
c) U skladu sa svojim ovlašćenjima predstavlja SSFŠ i nastupa u njegovo ime.
d) Potpisuje službena dokumenta.
e) Odobrava u ime upravnog odbora i članova SSFŠ isplate manjih novčanih vrednosti (do 100.- CHF).

ČLAN 23 – PODPREDSEDNIK

Zamenjuje Predsednika u njegovom odsustvu.

ČLAN 24 – SEKRETAR

Sekretar vodi kompletnu dokumentaciju, uključujući zapisnike sa sastanka upravnog odbora SSFŠ i sastanka odbora resora. Takodje je automatski odgovorna osoba za resor operativa. Sekretar je obavezan da zapisnik sa sastanka dostavi putem majla ili pismeno svim prisutnim predstavnicima društava kao i društvima koja su opravdano odsutna sastanku.

ČLAN 25 – ZAMENIK SEKRETARA

Zamenjuje Sekretara u njegovom odsustvu.

ČLAN 26 – BLAGAJNIK

Blagajnik vodi knjigu finansijsko-materijalnog poslovanja i pravi izveštaj o radu i stanju blagajne izmedju dve skupštine i podnosi ga skupštini SSFŠ, odnosno nadzornom odboru.

ČLAN 27 – ZAMENIK BLAGAJNIKA

Zamenjuje Blagajnika u njegovom odsustvu.

ČLAN 28 – PREDSTAVNIK SSFŠ U SAVETU EVROPSKE SMOTRE

Koordinator SSFŠ u Savetu Evropske Smotre ima zadatak da prisustvuje na svim sastancima koje se održavaju u okviru Saveta Evropske Smotre i podnosi predloge SSFŠ. Sa svakog zasedanja treba podneti pismeni izveštaj upravnom odboru SSFŠ.
Sve putne troškove za sastanke Saveta Evropske Smotre snosi SSFŠ. Upravni odbor je obavezan da isti izveštaj dostavi u pisanoj formi svim članovima saveza.

ČLAN 29 – NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor vrši kontrolu finansijsko-materijalnog poslovanja SSFŠ najmane 3 puta godišnje i podnosi izveštaj skupštini i upravnom odboru. On se sastoji od tri člana.

ČLAN 30 – NADLEŽNOSTI ODBORA RESORA

U cilju unapredjenja rada SSFŠ odbori resora razmatraju i donose nove ideje, koje daju upravnom odboru na usvajanje. Usvojene predloge sprovode u delo.

ČLAN 31 – PRESTANAK RADA SSFŠ

O prestanku rada odlučuje skupština sa najmanje 2/3 članova. U slučaju nedovoljnog broja članova, u roku od 14 dana se ponovo saziva skupština na kojoj nezavisno od broja prisutnih odlučuje većina.

ČLAN 32 – IMOVINA SSFŠ PO PRESTANKU RADA

Preostala imovina se na zadnjoj skupštini ravnomerno raspodeljuje na sva društva-članove SSFŠ.

ČLAN 33 – PUNOVAŽNOST STATUTA

Ovaj statut postaje punovažan po usvajanju od strane skupštine SSFŠ.

UPRAVNI ODBOR

PREDSEDNIK

_________________________
Nenad Milenković

SEKRETAR

_________________________
Tatjana Milicevic

BLAGAJNIK

_________________________
Marina Beljic

Luzern, 18. Decembar 2016.

PDF STATUT

ŠVAJCARSKA SMOTRA SRPSKOG FOLKLORA

Po svom programskom sadržaju, ciljevima i broju učesnika koje okuplja, Švajcarska Smotra
srpskog folklora, najveće je i najznačajnija kulturna manifestacija srpske omladine koja živi u
Švajcarskoj. Manifestacija je pokrenuta 1995. godine, na inicijativu FMD „Kolo“ Neuhausen.
Švajcarsku Smotru srpskog folklora organizuju društva iz Švajcarske a SAVEZ SRPSKOG
FOLKLORA ŠVAJCARSKE je u svemu tome pokrovitelj cele manifestacije.

ČLAN 1.

Švajcarska Smotra srpskog folklora (u daljem tekstu Švajcarska Smotra) ima za cilj:

• Da podstiče organizovano okupljanje srpske dece i omladine u Švajcarskoj radi
upoznavanja i negovanja autentične kulturne baštine svoga naroda, očuvanje
duhovnog identiteta i negovanje tradicionalne kulture.

• Da podstiče formiranje i rad folklornih grupa, kulturno umetničkih društava i drugih
sekcija umetničkog stvaralaštva amatera.

• Da se narodnom igrom, pesmom, muzikom, narodnom nošnjom i drugim oblicima
umetničkog rada neguje kultura, narodna tradicija i jezik kao važni činioci identiteta
jednog naroda, posebno za one koji žive daleko od matice.

• Da doprinosi upoznavanju i uspostavljanju saradnje izmedju kulturno umetničkih
društava u Švajcarskoj.

• Da afirmiše pozitivna iskustva i pogodnosti iz oblasti organizovanja i rada srpskih
kulturno umetničkih društava, udruženja i drugih asocijacija u Švajcarskoj.

• Da omogući upoznavanje i druženje članova kulturno umetničkih društava za vreme
trajanja manifestacije.

ČLAN 2.

Organizatori Švajcarske Smotre su kulturno umetnička društva iz Švajcarske pod
pokroviteljstvom SSFŠ, kao glavnog organizatora i koordinatora manifestacije.

ČLAN 3.

Švajcarska Smotra ima takmičarski karakter i održava se svake godine, najkasnije do kraja
marta meseca.

ČLAN 4.

Pravo učešća u takmičarskom delu Švajcarske Smotre imaju srpska kulturno umetnička
društva sa područja Švajcarske, koji su članovi SSFŠ.

ČLAN 5.

Odluku o datumu, mestu održavanja i programu takmičenja donosi UO SSFŠ. Odluka se
donosi pod uslovima kandidature, koju je objavio UO SSFŠ. Prijave sa svim potrebnim
podacima o programu i sastavu kulturno umetničkih društava, dostavljaju se UO SSFŠ,
najkasnije 30 dana pre Švajcarske Smotre i biće prihvaćene samo one prijave koje budu
uredno popunjeni svi traženi podaci i na vreme dostavljene.

ČLAN 6.

Izmene i dopune u prijavi (pesme, broj i vrsta instrumenata, broj članova učesnika, grupe
pevača, vokalnih izvođača i instrumentalista) je dozvoljen do 7 dana pre početka smotre.
Promena koreografije nije dozvoljena i u slučaju nepoštovanja neće biti bodovan.

ČLAN 7.
Broj ansambala učesnika Švajcarske Smotre utvrdjuje UO SSFŠ.

ČLAN 8.
Svako kulturno umetničko društvo nastupa na Švajcarskoj Smotri sa svojim programom tj.
jednu koreografiju i po izboru vokalni ili instrumentalni solisti, grupe pevača ili orkestar.
Program sa kojim se ansambl predstavlja može trajati do 15 minuta, od momenta kada
počne program.

ČLAN 9.

Prekoračenje vremena predviđenog propozicijama, kažanjava se ansambl sa 15 kaznenih
poena u ukupnom skoru poena koji se dobije nakon sabiranja ocena članova žirija.

ČLAN 10.

Folklorni – izvođački ansambl čine:
• Ansambl narodnih igara, orkestar, grupa pevača, instrumentalni i vokalni solisti.
Ansambl narodnih igara nemože da nastupi sa manje od 12 igrača.

ČLAN 11.

Folklornim ansamblima – učesnicima Švajcarske Smotre nije dozvoljeno da za njih
nastupaju igrači, vokalni solisti, grupa pevača folklornih ansambala iz matice ili bilo kog
drugog društva. Učesniku ansambla nije dozvoljeno da u jednoj kalendarskoj godini
nastupi takmičarski za dva društva. Učesnici nemogu biti mladji od 14 godina.
O poštovanju svih članova propozicija, proveru i nadgledanje vršiće nezavisna tročlana
komisija koja će biti izabrana pre održavanja smotre.
U slučaju nepoštovanja i povrede predhodnog stava, folklorni ansambl na Švajcarskoj
smotri neće biti vrednovan.
Ukoliko se na osnovu prijave naknadnom proverom utvrdi da ovaj Član nije poštovan,
ansamblu će nagrada biti oduzeta.
UO SSFŠ je dužan da sve učesnike u pismenoj formi obavesti o ovom postupku.

ČLAN 12.

Svakom učesniku (igraču) u takmičarskom programu dozvoljeno je učešće u revijalnom
nastupu.

ČLAN 13.

Folklornim ansamblima koji učestvuju u takmičarskom delu Švajcarske Smotre, dozvoljena
je saradnja sa muzičarima iz drugih kulturno umetničkih društava i muzičarima iz matice, a
broj članova muzičara je ograničen na 15 članova.
Maksimalan broj bodova za ocenjivanje orkestra i nosača zvuka (CD) može biti 25 poena.

ČLAN 14.

Ansambl narodnih igara je dužan da na Švajcarskoj smotri prikaže koreografiju koju nije
izvodio na prethodne dve Švajcarske smotre. U slučaju nepoštovanja prethodnog stava,
UO SSFŠ je dužan da ansambl narodnih igara, odnosno folklorni ansambl, izostavi iz
zvaničnog programa smotre i o ovome pismeno obavesti članove SSFŠ.

ČLAN 15.

Ansambl narodnih igara mora posedovati ugovor sa autorom koreografije, njegovu
pismenu saglasnost ili dozvolu za izvođenje, u cilju regulisanja autorskih prava. Fotokopiju
dokumenta iz predhodnog stava, folklorni ansambl dostavlja UO SSFŠ na Smotri. Ukoliko
autor koreografije prisustvuje smotri, kopija autorskog prava nije potrebna.

ČLAN 16.

Na Švajcarskoj Smotri pored takmičarskog programa domaćin Smotre može realizovati
prateće programe što predpostavlja orkestar za druženje. Svi folklorni ansambli, učesnici
smotre imaju mogućnost da prisustvuju tehničkoj i tonskoj probi (na dan takmičenja).

ČLAN 17.

Program folklornih ansambala na Švajcarskoj smotri ocenjuje stručni Žiri od 3 do 5
članova. Žiri imenuje UO SSFŠ. Žiri čine afirmisani stručnjaci: koreografi, etnomuzikolozi,
etnolozi i muzičari. U stručnom Žiriju na Švajcarskoj Smotri ne mogu biti autori koreografija
ili stručna lica koja su neposredno učestvovala u pripremi programa učesnika Smotre.

ČLAN 18.

Žiri ocenjuje program svakog folklornog ansambla pojedinačno u rasponu od 100 bodova,
uskladu sa propozicijama Švajcarske Smotre.Ansambli se boduju sabiranjem bodova koji je
dao svaki član Žirija pojedinačno.Na osnovu osvojenih bodova, Žiri sačinjava rang listu svih
učesnika Švajcarske Smotre.Ako više ansambala osvoje isti broj bodova, Žiri odlučuje o
redosledu na rang listi.

ČLAN 19.

Program folklornih ansambala na Švajcarskoj smotri ocenjuje stručni žiri od 3 do 5
članova. Žiri imenuje UO SSFŠ. Žiri čine afirmisani stručnjaci: koreografi, etnomuzikolozi,
etnolozi i muzičari. U stručnom žiriju na Švajcarskoj smotri ne mogu biti autori koreografija
ili stručna lica koja su neposredno učestvovala u pripremi programa učesnika
manifestacije.

ČLAN 20.

Stručni žiri na Dečjoj švajcarskoj smotri folklora ocenjivaće program na osnovu sledećih
elemenata:
Izvođački kvalitet ansambla (od 25 do 35 bodova)
– Izbor etnokoreološke građe
– Primerenost koreografije dečjem uzrasta
– Prilagođenost igranih elemenata dečjem uzrastu
– Izvođaćki kvalitet ansambla (stil, uigranost, scenski izgled i ponašanje, doživljaj igre)
– Autorska originalnost,

Instrumentalni i vokalni kvalitet izvođenja (od 15 do 25 bodova)
Sastav orkestra i kvalitet izvođenja: (nije dozvoljenja upotreba električnih pojačala i
instrumenata (bas gitara, električna gitara, džez dopoš…)
– Vokalna interpretacija, izbor pesama, intonativna stabilnost,
– Usklađenost igračke, vokalne i instrumentalne građe
– Aranžman, instrumentalna pratnja, izbor instrumenata (u živom izvođenju, ili sa
nosača zvuka), intonativna stabilnost i vokalna interpretacija.

Narodna nošnja (od 15 do 25 bodova)
– Narodna nošnja: ooriginalna ili adekvatna rekonstrukcija prema originalnim
uzorcima (izbor, primerenost odevnih elemenata uzrastu dece, prilagođenost i
usklađenost sa etnokoreološkom građom)
– Urednost kostima.

Opšti utisak (od 5 do 15 bodova)
– Ocena programa u celini i njegova umetnička vrednost (opšti scenski utisak).
– Prosečna ocenu opšteg utiska čini zbir ocena sva tri člana žirija podeljen na tri.

ČLAN 21.

Žiri ocenjuje program svakog folklornog ansambla pojedinačno u rasponu od 100 bodova,
uskladu sa propozicijama Dečje švajcarske smotre. Ansambli se boduju sabiranjem
bodova koji je dao svaki član žirija pojedinačno. Na osnovu osvojenih bodova, žiri
sačinjava rang listu svih učesnika Švajcarske smotre. Ako više ansambala osvoje isti broj
bodova, žiri odlučuje o redosledu na rang listi.

ČLAN 22.

Stručni Žiri na Dečijoj švajcarskoj smotri, čije troškove angažovanja snosi SSFŠ,
ima obaveze:
• Da donese stručno umetničku ocenu o svakom učesniku pojedinačno na osnovu čega se sastavlja rang lista i donosi odluku o nagrađenima.
• Odluku iz predhodnog stava žiri javno saopštava neposredno po završetku Švajcarske smotre.
• Da po završetku smotre u razgovoru sa predstavnicima folklornih ansambala na „okruglom stolu“ iznese svoje stručno mišljenje za svaki ansambl pojedinačno.
• Svaki član žirija pojedinačno je u obavezi da sačini detaljno zvanično saopštenje sa kritikama i sugestijama o viđenom programu i broju poena za svaki ansambl i dostavi UO SSFŠ dan posle smotre. Žiri je u obavezi da ponese svoj Laptop.

ČLAN 23.

Svi učesnici Dečje švajcarske smotre, dobijaju diplome (zahvalnice) Saveza srpskog
folklora Švajcarske. Pored diploma (zahvalnica) za učešće, SSFŠ ili sponzor smotre
nagrađuje takmičarska društva sa posebnim plaketama:
Broj plaketa određuju članovi žirija.
• Zlatna plaketa od 90 – 100 bodova
• Srebrna plaketa od 80 – 90 bodova
• Bronzana plaketa od 70 – 80 bodova

ČLAN 24.

U dogovoru sa Savetom Evropske smotre, SSFŠ određuje prema redosledu na rang listi i
broj učesnika na sledećoj Dečjoj evropskoj smotri srpskog folklora dijaspore.

ČLAN 25.

Pored diploma i plaketa iz predhodnog Člana, učesnicima Dečje švajcarske smotre,
mogu se dodeliti i pojedinačna priznanja (specijalne nagrade):
1. Najbolja nova postavljena koreografija
2. Koreografija prilagođena dečjem uzrastu
3. Koreografija koja je svojom postavkom najbliža izvornom narodnom stvaralaštvu
4. Najbolja koreografija
5. Najbolji scenski nastup
6. Najbolja nošnja prilagođena dečjem uzrastu
7. Najbolja originalna nošnja
8. Najbolja rekonstrukcija nošnje
9. Najbolji orkestar
10.Najbolja muzička obrada – aranžman
11.Najbolje instrumentalno izvođenje u tradicionalnom stilu
12.Najbolja pevačka grupa
13.Najbolji igrač
14.Najbolja igračica
15.Stručni žiri može dodeliti i druge specijalne nagrade ukoliko smatra da je to
celishodno i da je u cilju afirmacije folklornog stvaralaštva dece Švajcarske
Diplome nagrađenima i specijalne nagrade, dodeljuje Savez srpskog folklora Švajcarske.

ČLAN 26.

Proglašenje pobedinika i dodelu nagrada vrši Moderator.
Na proglašenju se ne iznosi osvojeni broj bodova ansambala već samo redosled i broj
osvojenih plaketa.

ČLAN 27.

Savez srpskog folklora Švajcarske:
Odluku o datumu, mestu održavanja sledeće Dečje smotre kao i programu takmičenja
donosi UO SSFŠ.
Odluka se donosi pod uslovima kandidature, koju je objavio UO SSFŠ.
• Na osnovu prispelih kandidatura UOSSFŠ donosi odluku o domaćinu Dečje smotre u narednoj godini.
• Utvrđuje program smotre.
• Propagandni materijal i reklamiranje programa.
• Organizuje ozvučenje.
• Snosi troškove boravka i angažovanje stručnog žirija.
• Organizuje nagrade za smotru.
• Rukovodi švajcarskom smotrom na osnovu propozicija.
• Raspravlja i odlučuje o svim drugim pitanjima od značaja za uspešno odvijanje smotre.
• Uzima sav prihod od ulaznica sa smotre.
• Usvaja izveštaj o održanoj smotri.
• Cene pića utvrđuje UO SSFŠ.
0.5l 4.- sokovi, voda, kafa
0.33l 5.- pivo
7dl 22.- crno vino
5dl 16.- crno vino
4cl 7.- spirituosen :crvena vodka
0.03 5.- rakija
7dl 21.- belo vino
5dl 15.- belo vino

Detaljan troškovnik smotre

Sala 70% domaćin 30% savez
Obezbeđenje 100% savez
Kontejneri 100% domaćin
Žiri (gaža, aviokarte, smeštaj) 100% savez
Ozvučenje 100% savez
Muzika 100% domaćin
Čišćenje sale 100% domaćin
Nagrade 100% savez
Kazne 100% domaćin
Iznajmljivanje Inventara 100% domaćin
Osiguranje kao po uslovima kandidature
Reklama 100% savez (BN,RTS)
Flajer el 100% savez
Program 100% savez
Videobim 100% domaćin

ČLAN 28.

Domaćin smotre dužan je:
• Da obezbedi odgovarajuće uslove za izvođenje i praćenje programa (pozornica, sala, garderobe, osvetljenje), kao i uslove za rad stručnog žirija, prijem i smeštaj gostiju, učesnika i drugo.
• Da obezbedi potrebna finansijska sredstva (troškovnik)
• Da sačini izveštaj o održanoj Smotri i dostavi SSFŠ.
• Da obavlja sve druge poslove potrebne za uspešno odvijanje švajcarske smotre.
• Da dostavi finansijski izveštaj.

ČLAN 29.

Troškove prevoza do mesta održavanja smotre kao i troškove boravka na Dečjoj
švajcarskoj smotri obezbeđuju sami folklorni ansambli – učesnici.

ČLAN 30.
Stupanjem na snagu ovih Propozicija prestaju da važe pravila i Propozicije o načinu
organizovanja, vrednovanju programa i dodeli nagrada švajcarske smotre srpskog folklora
iz ranijih godina.

ČLAN 31.
SSFŠ može da predlaže i usvaja izmenu Propozicija, s’tim da se najkasnije 6 meseci pre
Dečje švajcarske smotre izmenjene propozicije publikuju.

ČLAN 32.
Propozicije potpisuje UO SSFŠ i daje na uviđaj ostalim članovima.

ČLAN 33.
Pravo izmene propozicija ima samo godišnja skupština saveza. Proširenom sastanku niti
upravnom odboru nije dozvoljeno da glasa za bilo kakvu stavku nepoštovanja važećih
propozicija.

UPRAVNI ODBOR

• Predsednik: Nenad Milenković
• Potpredsednik: Ivan Ristović
• Sekretar: Tatjana Miličević
• Zamenik sekretara: Dragan Lukić
• Blagajnik: Aleksandar Jeremić
• Zamenik blagajnika: Sonja Nikolić
• Član: Rajko Tomić
• Član: Vojče Milić
• Koordinator za društva: Joco Vasiljević

Sekretar SSFŠ : Tatjana Miličević

Predsednik SSFŠ: Nenad Milenković

Zug, 18.08.2019

PDF PROPOZICIJE 

 

PROPOZICIJE ZA DECU
DEČJA ŠVAJCARSKA SMOTRA SRPSKOG FOLKLORA

Po svom programskom sadržaju, ciljevima i broju učesnika koje okuplja, Švajcarska smotra srpskog folklora, najveće je i najznačajnija kulturna manifestacija srpske omladinekoja živi u Švajcarskoj. Manifestacija je pokrenuta 1995. godine, na inicijativu FMD „Kolo“Neuhausen. Švajcarsku smotru srpskog folklora organizuju društva iz Švajcarske pod pokroviteljstvom SSFŠ. (u daljem tekstu SSFŠ).

ČLAN 1.
Švajcarska smotra srpskog folklora (u daljem tekstu Švajcarska smotra) ima za cilj:

Da podstiče organizovano okupljanje srpske dece i omladine u Švajcarskoji negovanje autentične kulturne baštine, tradicije , običaja i očuvanje duhovnog identiteta srpskog naroda.

Da podstiče formiranje i rad folklornih grupa i kulturno umetničkih društava

Da se narodnom igrom, pesmom, muzikom, narodnom nošnjom i drugim oblicima
umetničkog rada neguje kultura, narodna tradicija i jezik kao važni činioci identiteta
jednog naroda, posebno za one koji žive daleko od matice.

Da doprinosi upoznavanju i uspostavljanju saradnje izmedju kulturno umetničkih društava u Švajcarskoj.

Da omogući upoznavanje , druženje, razmenu iskustava među društvima i članovima tokom trajanja manifestacije.

ČLAN 2.
Organizatori Dečje švajcarske smotre su kulturno umetnička društva iz Švajcarske pod pokroviteljstvom SSFŠ, kao glavnog organizatora i koordinatora manifesatcije.

ČLAN 3.
Dečja Švajcarska smotra ima takmičarski karakter i održava se svake godine, najkasnije do kraja Novembra meseca.

ČLAN 4.
Pravo učešća u takmičarskom delu Dečje švajcarske smotre imaju srpska kulturno- umetnička društva sa područja Švajcarske, koji su članovi SSFŠ.

ČLAN 5.
Pravo učešća u takmičarskom delu Dečje švajcarske smotre imaju deca životne starosti
do 16 godina(tačnije 15 god. I 364 dana).

ČLAN 6.
Članovi SSFŠ na proširenom sastanku biraju nezavisni kontrolni organ od 4 člana, koji će izvršiti kontrolu godišta igrača na samoj smotri.

ČLAN 7.
Prijave za smotru o programu i sastavu kulturno umetničkih društava sa svim traženim podacima, ansambli podnose blagovremeno, najkasnije 30 dana pre smotre i dostavljaju se UO SSFŠ. Biće prihvaćene samo one prijave u kojoj budu uredno popunjeni svi tražani podaci i na vreme dostavljene.

ČLAN 8.
Izmene i dopune u prijavi (pesme, broj i vrsta instrumenata, broj članova učesnika, grupe pevača, vokalnih izvođača i instrumentalista) je dozvoljen do 7 dana pre početka smotre. Prome na koreografije nije dozvoljena i u slučaju nep oštovanja neće biti bodovan.

ČLAN 9.
Broj ansambala učesnika Švajcarske smotre utvrđuje UO SSFŠ.

ČLAN 10.
Program ansambla može da traje:
a) Za izvođenje koreografije do 6 minuta i 30 sec tolerancija.
b) Za obradu običaja u koreografiji do 7 minuta i 30sec tolerancija.
c) Ukoliko ansambal zeli da prikaze pevack u grupu, vokalnog izvodzaca ili instrumentalistu, to vreme jeograniceno na 3 minuta.

ČLAN 11.
Prekoračenje vremena predviđenog propozicijama, kažanjava se ansambl sa 15 kaznenih poena u ukupnom skoru p oena koji se dobije nakon sabiranja ocena članova žirija.

ČLAN 12.
Folklorni – izvođački ansambl čine:
Ansambl narodnih igara,
orkestar,
grupa pevača
instrumentalni i vokalni solisti.
Ansambl narodnih igara nemože da nastupi sa manje od 12 igrača.

ČLAN 13.
Folklornim ansamblima – učesnicima Dečje švajcarske smotre nije dozvoljeno da za njih nastupaju igrači, vokalni solisti, grupa pevača folklornih ansambala iz matice ili bilo kog drugog društva iz Švajcarske.
O poštovanju svih članova propozicija, proveru i nadgledanje vršiće nezavisna tročlana komisija koja će biti izabrana pre održavanja smotre.
U slučaju nepoštovanja i povrede predhodnog stava, folklorni ansambl na Švajcarskoj smotri neće biti vrednovan.
Ukoliko se na osnovu prijave naknadnom proverom utvrdi da ovaj Član nije poštovan, ansamblu će nagrada biti oduzeta.
UO SSFŠ je dužan da sve učesnike u pismenoj formi obavesti o ovom postupku.

ČLAN 14.
Svakom učesniku (igraču) u takmičarskom programu dozvoljeno je učešće u revijalnom nastupu. U revijalnom nastupu učesnik (igrač) može biti stariji od 15 godina.

ČLAN 15.
Folklornim ansamblima koji učestvuju u takmičarskom delu Dečje švajcarske smotre, dozvoljena je saradnja sa muzičarima iz drugih kulturno umetničkih društava i muzičarima iz matice a broj članova je ograničen ( 15 članova).
Maksimalan broj bodova za ocenjivanje orkestra može biti 25 poena.
Ako ansambl izvodi program sa nosača zvuka (CD), maksimalan broj poena može biti 25.

ČLAN 16.
Ansambl narodnih igara je dužan da na Švajcarskoj smotri prikaže koreografiju koju nije izvodio na predhodne dve Švajcarske smotre. U slučaju nepoštovanja predhodnog stava, UO SSFŠ je dužan da ansambl narodnih igara, odnosno folklorni ansambl, izostavi iz zvaničnog programa smotre i o ovome pismeno obavesti članove SSFŠ.

ČLAN 17.
Ansambl narodnih igara obavezan je da priloži ugovor (saglasnost) o izvođačkom – autorskom pravu autora koreografije.
Fotokopiju dokumenta (saglasnosti-autorskog prava) iz predhodnog stava, folklorni ansambl dostavlja UO SSFŠ uz prijavu za učešće na Švajcarskoj smotri.

ČLAN 18.
Na Dečjoj švajcarskoj smotri pored takmičarskog programa, domaćin smotre može realizovati revijalne i prateće programe što predpostavlja nastup izvesnog broja folklornih i muzičkih ansambala iz Švajcarske, kao i iz matice. Svi folklorni ansambli, učesnici smotre imaju mogucnost da prisustvuju tehničkoj i tonskoj probi (na dan takmičenja).

ČLAN 19.
Program folklornih ansambala na Švajcarskoj smotri ocenjuje stručni žiri od 3 do 5 članova. Žiri imenuje UO SSFŠ. Žiri čine afirmisani stručnjaci: koreografi, etnomuzikolozi, etnolozi i muzičari. U stručnom žiriju na Švajcarskoj smotri ne mogu biti autori koreografija ili stručna lica koja su neposredno učestvovala u pripremi programa učesnika manifestacije.

ČLAN 19.
Stručni žiri na Dečjoj švajcarskoj smotri folklora ocenjivaće program na osnovu sledećih elemenata:

Izvođački kvalitet ansambla (0d 25 do 35 bodova)
• Izbor etnokoreološke građe
• Primerenost koreografije dečjem uzrasta
• Prilagođenost igranih elemenata dečjem uzrastu
• Izvođaćki kvalitet ansambla (stil, uigranost, scenski izgled i ponašanje, doživljaj igre)
• Autorska originalnost

Instrumentalni i vokalni kvalitet izvođenja (od 15 do 25 bodova)
• Sastav orkestra i kvalitet izvođenja: (nije dozvoljenja upotreba električnih pojačala i instrumenata (bas gitara, električna gitara, džez dopoš…)
• Vokalna interpretacija, izbor pesama, intonativna stabilnost,
• Usklađenost igračke, vokalne i instrumentalne građe
• Aranžman, instrumentalna pratnja, izbor instrumenata (u živom izvođenju, ili sa nosača zvuka), intonativna stabilnost i vokalna interpretacija.

Narodna nošnja (od 15 do 25 bodova)
Narodna nošnja: ooriginalna ili adekvatna rekonstrukcija prema originalnim uzorcima (izbor, primerenost odevnih elemenata uzrastu dece, prilagođenost i usklađenost sa etnokoreološkom građom)
Urednost kostima.

Opšti utisak (od 5 do 15 bodova)
Ocena programa u celini i njegova umetnička vrednost (opšti scenski utisak).
Prosečna ocenu opšteg utiska čini zbir ocena sva tri člana žirija podeljen na tri.

ČLAN 21.
Žiri ocenjuje program svakog folklornog ansambla pojedinačno u rasponu od 100 bodova, uskladu sa propozicijama Dečje švajcarske smotre. Ansambli se boduju sabiranjem bodova koji je dao svaki član žirija pojedinačno. Na osnovu osvojenih bodova, žiri sačinjava rang listu svih učesnika Švajcarske smotre. Ako više ansambala osvoje isti broj bodova, žiri odlučuje o redosledu na rang listi.

ČLAN 22.
Stručni Žiri na Dečijoj švajcarskoj smotri, čije troškove angažovanja snosi SSFŠ,
ima obaveze:
• Da donese stručno umetničku ocenu o svakom učesniku pojedinačno na osnovu čega se sastavlja rang lista i donosi odluku o nagrađenima.
• Odluku iz predhodnog stava žiri javno saopštava neposredno po završetku Švajcarske smotre.
• Da po završetku smotre u razgovoru sa predstavnicima folklornih ansambala na „okruglom stolu“ iznese svoje stručno mišljenje za svaki ansambl pojedinačno.
• Svaki član žirija pojedinačno je u obavezi da sačini detaljno zvanično saopštenje sa kritikama i sugestijama o viđenom programu i broju poena za svaki ansambl i dostavi UO SSFŠ dan posle smotre. Žiri je u obavezi da ponese svoj Laptop.

ČLAN 23.
Svi učesnici Dečje švajcarske smotre, dobijaju diplome (zahvalnice) Saveza srpskog folklora Švajcarske. Pored diploma (zahvalnica) za učešće, SSFŠ ili sponzor smotre nagrađuje takmičarska društva sa posebnim plaketama:
Broj plaketa određuju članovi žirija.
• Zlatna plaketa od 90 – 100 bodova
• Srebrna plaketa od 80 – 90 bodova
• Bronzana plaketa od 70 – 80 bodova

ČLAN 24.
U dogovoru sa Savetom Evropske smotre, SSFŠ određuje prema redosledu na rang listi i broj učesnika na sledećoj Dečjoj evropskoj smotri srpskog folklora dijaspore.

ČLAN 25.
Pored diploma i plaketa iz predhodnog Člana, učesnicima Dečje švajcarske smotre,
mogu se dodeliti i pojedinačna priznanja (specijalne nagrade):

1. Najbolja nova postavljena koreografija
2. Koreografija prilagođena dečjem uzrastu
3. Koreografija koja je svojom postavkom najbliža izvornom narodnom stvaralaštvu
4. Najbolja koreografija
5. Najbolji scenski nastup
6. Najbolja nošnja prilagođena dečjem uzrastu
7. Najbolja originalna nošnja
8. Najbolja rekonstrukcija nošnje
9. Najbolji orkestar
10. Najbolja muzička obrada – aranžman
11. Najbolje instrumentalno izvođenje u tradicionalnom stilu
12. Najbolja pevačka grupa
13. Najbolji igrač
14. Najbolja igračica
15. Stručni žiri može dodeliti i druge specijalne nagrade ukoliko smatra da je to celishodno i da je u cilju afirmacije folklornog stvaralaštva dece Švajcarske
Diplome nagrađenima i specijalne nagrade, dodeljuje Savez srpskog folklora Švajcarske.

ČLAN 26.
Proglašenje pobedinika i dodelu nagrada vrši Moderator.
Na proglašenju se ne iznosi osvojeni broj bodova ansambala već samo redosled i broj osvojenih plaketa.

ČLAN 27.

Savez srpskog folklora Švajcarske:

Odluku o datumu, mestu održavanja sledeće Dečje smotre kao i programu takmičenja donosi UO SSFŠ.
Odluka se donosi pod uslovima kandidature, koju je objavio UO SSFŠ.

Na osnovu prispelih kandidatura UOSSFŠ donosi odluku o domaćinu Dečje smotre u narednoj godini.
Utvrđuje program smotre.
Propagandni materijal i reklamiranje programa.
Organizuje ozvučenje.
Snosi troškove boravka i angažovanje stručnog žirija.
Organizuje nagrade za smotru.
Rukovodi švajcarskom smotrom na osnovu propozicija.
Raspravlja i odlučuje o svim drugim pitanjima od značaja za uspešno odvijanje
smotre.
Uzima sav prihod od ulaznica sa smotre.
Usvaja izveštaj o održanoj smotri.

Cene pića utvrđuje UO SSFŠ.
0.5l 4.- sokovi, voda, kafa
0.33l 5.- pivo
7dl 22. – crno vino
5dl 16.- crno vino
4cl 7.- spirituosen :crvena vodka
0.03 5.- rakija
7dl 21.- belo vino
5dl 15.- belo vino

Detaljan troškovnik smotre

Sala 70% domaćin 30% savez
Obezbeđenje 100% savez
Kontejneri 100% domaćin
Žiri (gaža, aviokarte, smeštaj) 100% savez
Ozvučenje 100% savez
Muzika 100% domaćin
Čišćenje sale 100% domaćin
Nagrade 100% savez
Kazne 100% domaćin
Iznajmljivanje Inventara 100% domaćin
Osiguranje kao po uslovima kandidature
Reklama 100% savez (BN,RTS)
Flajer el 100% savez
Program 100% savez
Videobim 100% domaćin

ČLAN 28.
Domaćin smotre dužan je:
• Da obezbedi odgovarajuće uslove za izvođenje i praćenje programa (pozornica, sala, garderobe, osvetljenje), kao i uslove za rad stručnog žirija, prijem i smeštaj gostiju, učesnika i drugo.
• Da obezbedi potrebna finansijska sredstva (troškovnik)
• Da sačini izveštaj o održanoj Smotri i dostavi SSFŠ.
• Da obavlja sve druge poslove potrebne za uspešno odvijanje švajcarske smotre.
• Da dostavi finansijski izvještaj.

ČLAN 29.
Troškove prevoza do mesta održavanja smotre kao i troškove boravka na Dečjoj švajcarskoj smotri obezbeđuju sami folklorni ansambli – učesnici.

ČLAN 30.
Stupanjem na snagu ovih Propozicija prestaju da važe pravila i Propozicije o načinu organizovanja, vrednovanju programa i dodeli nagrada švajcarske smotre srpskog folklora iz ranijih godina.

ČLAN 31.
SSFŠ može da predlaže i usvaja izmenu Propozicija, s’tim da se najkasnije 6 meseci pre Dečje švajcarske smotre izmenjene propozicije publikuju.

ČLAN 32.
Propozicije potpisuje UO SSFŠ i daje na uvidjaj ostalim clanovima.

ČLAN 33.
Pravo izmene propozicija ima samo godišnja skupština saveza. Proširenom sastanku niti upravnom odboru nije dozvoljeno da glasa za bilo kakvu stavku
nepoštovanja važećih propozicija.

UPRAVNI ODBOR

Predsednik: Nenad Milenković

Potpredsednik: Ivan Ristović

Sekretar: Tatjana Miličević

Zamenik sekretara: Dragan Lukić

Blagajnik: Aleksandar Jeremić

Zamenik blagajnika: Sonja Nikolić

Član: Vojče Milić

Član: Rajko Tomić

Koordinator za društva: Joco Vasiljević

Sekretar SSFŠ : Tatjana Miličević
Predsednik SSFS : Nenad Milenković

Zug, 18. Avgust 2019.

 

PDF PROPOZICIJE ZA DECU